POLITYKA PRYWATNOŚCI
http://lauren.com.pl/

§ 1
Informacje wstępne

 • Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem portalu http://lauren.com.pl/ w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) jest Dominika Mróz Lauren przy ul. Siewna 30, 31-231 Kraków (zwana dalej Administratorem), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer NIP: 8652446542, REGON: 123061064.
 • Dane osobowe przetwarzane są w sposób i w celach określonych w niniejszym dokumencie zwanym dalej Polityką prywatności.
 • Administrator przetwarzać będzie dane osobowe tylko w sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy i na ich podstawie. Przesłankami stanowiącymi podstawę dla przetwarzania danych osobowych są w szczególności:    

a) konieczność realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29 sierpnia o ochronie danych osobowych zwaną dalej u.o.d.o.) w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia takiej umowy lub jest niezbędne do zawarcia takiej umowy na żądanie tejże osoby,

b) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie w sposób zgodą objęty.    

§ 2

Cel zbierania danych i ich zakres

 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. W celu jednak zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu http://lauren.com.pl/ koniecznym jest podanie przez użytkownika następujących danych:
  • a) imię i nazwisko,   
  • b) adres,    
  • c) dane kontaktowe w postaci numeru telefonu,
  • d) adres e-mail.
 • Dane zbierane przez Administratora wykorzystywane będą w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu http://lauren.com.pl/ oraz w celach marketingowych, w zakresie dopuszczonym w art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt. 1 u.o.d.o. Za zgodą użytkownika wykorzystywane będą one również w celach marketingowych, o których mowa w ust. 3.
 • Poprzez cele marketingowe, na które użytkownik wyraził zgodę rozumieć należy przetwarzanie jego danych przez Administratora w celu dostarczania mu informacji handlowych w przyszłości – tj. również po wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego (w szczególności po zrealizowaniu umowy), który był samodzielną podstawą dla przetwarzania danych osobowych w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 3 u.o.d.o.
 • Dane zbierane przez Administratora mogą być w celu realizacji zlecenia podmiotowi trzeciemu (w szczególności dostawcy).
 • Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą być również kojarzone z danymi podanymi przez użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach http://lauren.com.pl/.
 • Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie wpływa na możliwość korzystania z serwisu http://lauren.com.pl/.§ 3
Uprawnienia osoby, której dane są gromadzone przez Administratora

 • Każda osoba, której dane są gromadzone przez Administratora ma prawo dostępu do nich, jak również ich poprawiania.
 • Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom.§ 4
Oświadczenia Administratora

 • Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 • Administrator zobowiązuje się do nie przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 • Administrator oświadczaja, iż stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczą dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.